Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012

Τριπλό χτύπημα από την κυβέρνηση της Τρόικας...


Αναδημοσιεύουμε από sxoliastesxwrissynora.wordpress.comBlackpanther

Πηγή: rproject.gr

Του Πάνου Κοσμά

1.11.2012

Το νέο «πακέτο» μέτρων που φέρνουν κυβέρνηση και τρόικα δεν είναι απλώς ένα ακόμη «επεισόδιο» στις διαρκείς τα τελευταία 3 χρόνια επιθέσεις ενάντια στις ιστορικές κατακτήσεις της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων ούτε απλώς το πιο σκληρό απ’ όλα τα προηγούμενα: είναι «βόμβα διασποράς», που απειλεί να σαρώσει όλα όσα απομένουν όρθια. Γι’ αυτό η στιγμή είναι κρίσιμη: πρέπει να μην επιτρέψουμε να περάσουν αυτά τα μέτρα! Ο αγώνας δεν είναι για την τιμή των όπλων, αλλά για να νικήσουμε. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο στόχος να μην περάσουν τα μέτρα ισοδυναμεί με τον πολιτικό στόχο να ανατρέψουμε την κυβέρνηση του μνημονίου.

Τα 11,5 δισ. ευρώ έγι­ναν 19, δη­λα­δή… 22!

Μόλις το Φλε­βά­ρη, η κυ­βέρ­νη­ση του αλή­στου μνή­μης Πα­πα­δή­μου αλλά και η τρόι­κα μας δια­βε­βαί­ω­ναν πως με το δεύ­τε­ρο μνη­μό­νιο το ελ­λη­νι­κό «πρό­γραμ­μα προ­σαρ­μο­γής» θα έμπαι­νε στον ίσιο δρόμο, αρκεί τον Ιού­νιο να επι­βαλ­λό­ταν ένα «πα­κέ­το» μέ­τρων ύψους 11,5 δισ. ευρώ. Ωστό­σο, ήδη πριν τις εκλο­γές της 17 Ιούνη αρ­μό­δια Διεύ­θυν­ση του Γε­νι­κού Λο­γι­στη­ρί­ου του Κρά­τους (ΓΛΚ) δια­πί­στω­νε ότι το δη­μο­σιο­νο­μι­κό κενό, δη­λα­δή τα μέτρα που έπρε­πε να λη­φθούν για να επι­τευ­χθούν οι στό­χοι του δεύ­τε­ρου μνη­μο­νί­ου για το έλ­λειμ­μα, ήταν έως 24 δισ. ευρώ! Και ενώ αυτές οι εκτι­μή­σεις του ΓΛΚ ήταν γνω­στές και στην κυ­βέρ­νη­ση και στην τρόι­κα, στή­θη­κε ένα θέ­α­τρο συ­ζη­τή­σε­ων με­τα­ξύ κυ­βέρ­νη­σης και τρόι­κας και δήθεν δια­φω­νιών για τα υπο­τι­θέ­με­να 11,5 δισ. ευρώ που στο με­τα­ξύ όλοι γνώ­ρι­ζαν ότι είχαν ξε­πε­ρά­σει τα 20 δισ. ευρώ. Η απάτη και το «μασάζ» συ­νει­δή­σε­ων συ­νε­χί­στη­κε όλο το κα­λο­καί­ρι και το φθι­νό­πω­ρο, με στόχο να φτά­σου­με στο «πα­ρα­πέ­ντε» κά­ποιων κα­τα­λη­κτι­κών ημε­ρο­μη­νιών (Σύ­νο­δος Κο­ρυ­φής, Eurogroup) και να τεθεί ο τε­λι­κός εκ­βια­σμός: ή κά­νου­με το χα­τί­ρι της τρόι­κας σε όλα ή θα γί­νου­με οι έκ­πτω­τοι του πα­ρά­δει­σου του ευρώ…
Το με­γα­λύ­τε­ρο μέρος της αλή­θειας για το τι μας επι­φύ­λασ­σαν το μά­θα­με με τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του 2013, κυ­ρί­ως όμως με το Με­σο­πρό­θε­σμο 2013-2016 που κα­τα­τέ­θη­κε στη Βουλή.

Τι μά­θα­με;

1. Ότι μέχρι το 2016 επι­βάλ­λο­νται νέα μέτρα «κα­θα­ρής από­δο­σης» 18.886 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 14.244 πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται, με τη μορφή συ­γκε­κρι­μέ­νων μέ­τρων, στο Με­σο­πρό­θε­σμο. Τα υπό­λοι­πα (1.877 εκατ. ευρώ το 2015 και 2.765 εκατ. ευρώ) απο­μέ­νει να συ­γκε­κρι­με­νο­ποι­η­θούν στο άμεσο μέλ­λον… Σχε­δόν 19 δισ. ευρώ, λοι­πόν, το «πα­κέ­το» των… 11,5 δισ. ευρώ.

2.Όμως, για «κα­θα­ρή από­δο­ση» 19 δισ. ευρώ, θα πρέ­πει το «ονο­μα­στι­κό ύψος» των μέ­τρων να είναι με­γα­λύ­τε­ρο, γιατί οι πε­ρι­κο­πές έχουν δευ­τε­ρο­γε­νείς απώ­λειες: πε­ρι­κο­πές μι­σθών και συ­ντά­ξε­ων ση­μαί­νει απώ­λειες στα έσοδα των τα­μεί­ων (μειω­μέ­νες ει­σφο­ρές) και στα φο­ρο­λο­γι­κά έσοδα (λόγω μεί­ω­σης των ει­σο­δη­μά­των). Μια άλλη πηγή δευ­τε­ρο­γε­νών απω­λειών είναι η ύφεση που προ­κα­λούν τα μέτρα (η οποία ση­μαί­νει μειω­μέ­νη κα­τα­νά­λω­ση, άρα και μειω­μέ­νους φό­ρους κα­τα­νά­λω­σης). Η κυ­βέρ­νη­ση υπο­λο­γί­ζει ότι για «κα­θα­ρή από­δο­ση» 9.374 εκατ. ευρώ το 2013 τα «πραγ­μα­τι­κά» μέτρα θα πρέ­πει να είναι 11 δισ. ευρώ! Η σχέση «κα­θα­ρής από­δο­σης» και ονο­μα­στι­κού ύψους των μέ­τρων είναι λοι­πόν 1:1,17. Κά­νο­ντας την ανα­γω­γή στο σύ­νο­λο του Με­σο­πρό­θε­σμου (μέτρα «κα­θα­ρής από­δο­σης» 19 δισ. ευρώ), προ­κύ­πτει λοι­πόν ότι το συ­νο­λι­κό πα­κέ­το είναι του­λά­χι­στον 22 δισ. ευρώ, δι­πλά­σιο από αυτό με το οποίο προ­σπα­θού­σαν επί μήνες συ­νει­δη­τά να μας εξα­πα­τή­σουν!

3.Φυ­σι­κά, θα ήταν αφε­λές να ανα­ρω­τη­θού­με ποιον πλήτ­τουν αυτά τα μέτρα. Τα 14.244 εκατ. ευρώ που έχουν συ­γκε­κρι­με­νο­ποι­η­θεί, επι­με­ρί­ζο­νται ως εξής:

- Πε­ρι­κο­πές μι­σθών δ.υ.:1.497 εκατ. ευρώ.
- Πε­ρι­κο­πές συ­ντά­ξε­ων:5.475 εκατ. ευρώ.
- Πε­ρι­κο­πές σε υγειο­νο­μι­κή πε­ρί­θαλ­ψη:1.113 εκατ. ευρώ.
- Πε­ρι­κο­πές κοι­νω­νι­κών επι­δο­μά­των: 307 εκατ. ευρώ.
- Πε­ρι­κο­πές στην εκ­παί­δευ­ση:133 εκατ. ευρώ.
- Νέα φο­ρο­λο­γι­κή επι­βά­ρυν­ση: 3.890 εκατ. ευρώ.

Με λίγα λόγια, όλες οι πε­ρι­κο­πές και οι νέοι φόροι θα βα­ρύ­νουν την ερ­γα­τι­κή τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώ­μα­τα, χωρίς να εξαι­ρού­νται δι­καιού­χοι του ΕΚΑΣ, ανά­πη­ροι κ.λπ.!
Είναι λοι­πόν φα­νε­ρό γιατί χα­ρα­κτη­ρί­σα­με αυτό το «πα­κέ­το» μέ­τρων «βόμβα δια­σπο­ράς»: η φτω­χο­ποί­η­ση και η «αν­θρω­πι­στι­κή κα­τα­στρο­φή» θα πά­ρουν τρο­μα­κτι­κές δια­στά­σεις, οι κοι­νω­νι­κές «υπο­δο­μές» (παι­δεία, υγεία, πε­ρί­θαλ­ψη, κοι­νω­νι­κή πρό­νοια) θα κα­ταρ­ρεύ­σουν ολο­κλη­ρω­τι­κά. Στο siteτου υπουρ­γεί­ου Οι­κο­νο­μι­κών (www.​minfin.​gr) μπο­ρεί κα­νείς να δει ανα­λυ­τι­κά πώς εξει­δι­κεύ­ο­νται τα μέτρα του Με­σο­πρό­θε­σμου, καθώς και τις κα­τα­στρο­φι­κές τους συ­νέ­πειες.

…και έπε­ται συ­νέ­χεια με το 3ο μνη­μό­νιο

Όμως, δεν τε­λειώ­νου­με με τα 11,5 δισ. ευρώ, που έγι­ναν 19 δισ. ευρώ και που στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ση­μαί­νουν 22 δισ. ευρώ. Διότι απλού­στα­τα με το νέο «πα­κέ­το» μέ­τρων δεν αντι­με­τω­πί­ζε­ται το ζή­τη­μα της βιω­σι­μό­τη­τας του χρέ­ους (για το οποίο υπο­τί­θε­ται ότι γί­νο­νται όλα…) αλλά και διότι η χρη­μα­το­δό­τη­ση του δεύ­τε­ρου μνη­μο­νί­ου δεν αρκεί για να κα­λύ­ψει τις δα­νεια­κές ανά­γκες της Ελ­λά­δας μέχρι το 2016. Η νέα χρη­μα­το­δό­τη­ση για τη διε­τία 2015-2016 ανέρ­χε­ται σε του­λά­χι­στον 30 δισ. ευρώ, σύμ­φω­να με τους υπο­λο­γι­σμούς του ΔΝΤ αλλά και των Ευ­ρω­παί­ων της τρόι­κας.

Η νέα χρη­μα­το­δό­τη­ση όμως (δη­λα­δή μια νέα δα­νεια­κή σύμ­βα­ση) ση­μαί­νει νέο μνη­μό­νιο, με νέα μέτρα και νέες απαι­τή­σεις! Αυτές μά­λι­στα οι απαι­τή­σεις θα είναι ακόμη πιο βα­ριές αν υπάρ­ξει και νέο «κού­ρε­μα» του ελ­λη­νι­κού χρέ­ους. Σε κάθε πε­ρί­πτω­ση, πρέ­πει να θε­ω­ρεί­ται βέ­βαιο ότι ει­δι­κά για τη διε­τία 2015-2016 το νέο, τρίτο μνη­μό­νιο θα προ­σθέ­σει πολλά επι­πλέ­ον δισ. ευρώ…

Πότε θα έρθει το νέο μνη­μό­νιο; Όταν επι­κυ­ρω­θεί η επι­μή­κυν­ση, εκτα­μιευ­τεί η τρέ­χου­σα δόση των 31,5 δισ. ευρώ και προ­χω­ρή­σου­με στο… πα­ρα­σύν­θη­μα, αλλά σε κάθε πε­ρί­πτω­ση όχι αρ­γό­τε­ρα από το Φε­βρουά­ριο του 2013.

Όλα για το χρέος, που… αυ­ξά­νε­ται και είναι μη δια­χει­ρί­σι­μο

Το Μάιο του 2010 η Ελ­λά­δα μπήκε στο μνη­μό­νιο με την αι­τιο­λό­γη­ση ότι το κρα­τι­κό χρέος είχε γίνει μη δια­χει­ρί­σι­μο, καθώς κι­νού­νταν στο 120% του ΑΕΠ. Δυό­μι­σι χρό­νια αρ­γό­τε­ρα, οι πο­λι­τι­κές των μνη­μο­νί­ων έχουν εκτο­ξεύ­σει το δη­μό­σιο χρέος σε απί­στευ­τα επί­πε­δα. Ο νέος στό­χος που έχει τεθεί είναι το δη­μό­σιο χρέος να μειω­θεί από τα επί­πε­δα στα οποία αυ­ξή­θη­κε ύστε­ρα από 2,5 χρό­νια μνη­μο­νί­ων στο 120% του ΑΕΠ το 2020. Τόσες πε­ρι­κο­πές, τόση φο­ρο­λη­στεία, τέ­τοια κα­τα­στρο­φή για να ξα­να­γυ­ρί­σου­με στα επί­πε­δα του χρέ­ους που μας έβγα­λαν στο πρώτο μνη­μό­νιο! Πρό­κει­ται για κα­πι­τα­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα και κα­πι­τα­λι­στι­κό πα­ρα­λο­γι­σμό μαζί!

Το νέο Με­σο­πρό­θε­σμο υπο­λο­γί­ζει ότι χωρίς τα νέα μέτρα, δη­λα­δή «μόνο» με τα μέτρα των προη­γού­με­νων δύο μνη­μο­νί­ων, το δη­μό­σιο χρέος θα έφτα­νε στο 220,4% του ΑΕΠ το 2016 – μια αύ­ξη­ση 55%!!! Με τα μέτρα που πε­ρι­λαμ­βά­νει το Με­σο­πρό­θε­σμο υπο­λο­γί­ζε­ται ότι το χρέος θα μειω­θεί το 2016 σε 184,9% του ΑΕΠ! Με λίγα λόγια, τα μνη­μό­νια επι­δει­νώ­νουν δρα­μα­τι­κά το πρό­βλη­μα το οποίο υπο­τί­θε­ται ότι ήρθαν να λύ­σουν.

Με αυ­τούς τους όρους, το χρέος δεν πρό­κει­ται να μειω­θεί το 2020 σε 120% του ΑΕΠ. Στην κα­λύ­τε­ρη πε­ρί­πτω­ση (που θα υπάρ­χουν με­γά­λα πρω­το­γε­νή πλε­ο­νά­σμα­τα στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό και η ελ­λη­νι­κή οι­κο­νο­μία θα επα­νέλ­θει, παρά τις βα­ριές πε­ρι­κο­πές, σε υψη­λούς ρυθ­μούς ανά­πτυ­ξης – δη­λα­δή με σε­νά­ρια… επι­στη­μο­νι­κής φα­ντα­σί­ας), λέει το ΔΝΤ, το ελ­λη­νι­κό χρέος θα μειω­θεί σε 136% του ΑΕΠ το 2020. Και προ­σθέ­τει ότι, υπ’ αυ­τούς τους όρους, δεν μπο­ρεί να συ­νε­χί­σει να χρη­μα­το­δο­τεί το ελ­λη­νι­κό πρό­γραμ­μα, εκτός αν υπάρ­ξει νέο «κού­ρε­μα» του χρέ­ους…

Ύφεση σε επί­πε­δα… πο­λέ­μου

Το ΔΝΤ όμως πα­ρα­δέ­χτη­κε και κάτι άλλο, στην πρό­σφα­τη σύ­νο­δο του Τόκιο: ότι είχαν πέσει έξω στους υπο­λο­γι­σμούς τους για το πόσο θα επι­δρά­σουν τα αλ­λε­πάλ­λη­λα «πα­κέ­τα» μέ­τρων στους ρυθ­μούς ανά­πτυ­ξης της ελ­λη­νι­κής οι­κο­νο­μί­ας.

Ο επι­κε­φα­λής οι­κο­νο­μο­λό­γος του ΔΝΤ Ολι­βιέ Μπλαν­σάρ πα­ρα­δέ­χτη­κε τις λαν­θα­σμέ­νες προ­βλέ­ψεις και ταυ­τό­χρο­να δια­τύ­πω­σε νέες, πιο ρε­α­λι­στι­κές, σχε­τι­κά με τους δη­μο­σιο­νο­μι­κούς πολ­λα­πλα­σια­στές που θα πρέ­πει να εφαρ­μό­ζο­νται ανά χώρα.Ο δη­μο­σιο­νο­μι­κός πολ­λα­πλα­σια­στής χρη­σι­μο­ποιεί­ται για να υπο­λο­γι­στεί το πο­σο­στό μεί­ω­σης του ΑΕΠ μιας χώρας αν λη­φθούν δη­μο­σιο­νο­μι­κά μέτρα συ­γκε­κρι­μέ­νου ύψους. Ο δη­μο­σιο­νο­μι­κός πολ­λα­πλα­σια­στής που έχει χρη­σι­μο­ποι­η­θεί στην Ελ­λά­δα την τε­λευ­ταία τριε­τία ήταν 0,5, ενώ σύμ­φω­να με τα νέα δε­δο­μέ­να έπρε­πε να ανέρ­χε­ται στο 1,7-1,8.

Με λίγα λόγια, το ΔΝΤ πα­ρα­δέ­χε­ται… αυτό που συμ­βαί­νει: ότι οι σκλη­ρές πε­ρι­κο­πές και η φο­ρο­λη­στεία φέρ­νουν πολύ με­γά­λη ύφεση, η διά­λυ­ση των ερ­γα­σια­κών σχέ­σε­ων και το τσά­κι­σμα των μι­σθών δεν επι­τρέ­πουν το «γύ­ρι­σμα» της οι­κο­νο­μί­ας στην ανά­πτυ­ξη, και έτσι τα ελ­λείμ­μα­τα μειώ­νο­νται με πολύ πιο αργό ρυθμό και το χρέος ως πο­σο­στό του ΑΕΠ αυ­ξά­νε­ται αντί να μειώ­νε­ται!

Το Με­σο­πρό­θε­σμο τα πα­ρα­δέ­χε­ται όλα αυτά με αριθ­μούς:
-Χω­ρίς τα νέα μέτρα, υπο­λο­γί­ζει ότι το Ακα­θά­ρι­στο Εγ­χώ­ριο Προ­ϊ­όν θα μειώ­νε­ται διαρ­κώς μέχρι και το 2016, για να φτά­σει αυτή τη χρο­νιά στα 186.849 εκατ. ευρώ! Αυτό θα σή­μαι­νε ότι η ελ­λη­νι­κή οι­κο­νο­μία θα έφτα­νε τα 9 συ­νε­χό­με­να χρό­νια ύφε­σης, με συ­νο­λι­κή απώ­λεια του 30% του εθνι­κού προ­ϊ­ό­ντος – κάτι που δεν συ­νέ­βη ποτέ σε χώρα σερ ει­ρη­νι­κή πε­ρί­ο­δο, παρά μόνο σε πε­ρι­πτώ­σεις εμπλο­κής σε κα­τα­στρο­φι­κούς πο­λέ­μους!

Όμως το Με­σο­πρό­θε­σμο προ­σθέ­τει κάτι εντε­λώς πα­ρά­λο­γο (γιατί οφεί­λει να το προ­σθέ­σει): ότι με τα επι­πλέ­ον μέτρα μέχρι το 2016 η ύφεση… θα μειω­θεί, θα έχου­με ανά­πτυ­ξη από το 2015 και το ΑΕΠ θα είναι το 2016 196.522 εκατ. ευρώ! Πρώτα συμ­φω­νεί με τις δια­πι­στώ­σεις του ΔΝΤ και ύστε­ρα κάνει στρο­φή στον πα­ρα­λο­γι­σμό!

Το πού μπο­ρεί να φτά­σει η ύφεση μας το απο­κά­λυ­ψε πρό­σφα­τα έκ­θε­ση της Eurobank, που δεν απέ­κλειε η ύφεση το 2013 να φτά­σει και το 15%!!!

Συ­μπε­ρα­σμα­τι­κά: οι πο­λι­τι­κές των μνη­μο­νί­ων έχουν φέρει την ελ­λη­νι­κή κα­πι­τα­λι­στι­κή οι­κο­νο­μία στα πρό­θυ­ρα μιας κα­τάρ­ρευ­σης επι­κών δια­στά­σε­ων…

Ανερ­γία σε επί­πε­δα… Με­σο­πο­λέ­μου

Οι εκτι­μή­σεις για την ανερ­γία είναι στο Με­σο­πρό­θε­σμο (όπως και σε όλα τα μνη­μο­νια­κά κεί­με­να) κα­τα­φα­νώς υπο­τι­μη­μέ­νη. Στο βα­σι­κό σε­νά­ριο (χωρίς τα νέα μέτρα) εκτι­μά­ται ότι η ανερ­γία το 2012 θα είναι 22,4% και στα επό­με­να χρό­νια θα βαί­νει ελα­φρώς αυ­ξα­νό­με­νη, για να φτά­σει το 2016 στο 23,5%. Σε άλλον πί­να­κα όμως, σε εθνι­κο­λο­γι­στι­κή βάση και με την προ­ϋ­πό­θε­ση ότι θα λη­φθούν τα νέα μέτρα, η ανερ­γία… θα αρ­χί­σει να μειώ­νε­ται από το 2014, για να φτά­σει στο 17,1%! Πρό­κει­ται για τον ίδιο πα­ρα­λο­γι­σμό: με πε­ρι­8σ­σό­τε­ρες πε­ρι­κο­πές θα επι­στρέ­ψου­με γρη­γο­ρό­τε­ρα στην ανά­πτυ­ξη και άρα θα μειω­θεί η ανερ­γία!

Για να έχου­με μια ιδέα πόσο έγκυ­ρες είναι οι μνη­μο­νια­κές προ­βλέ­ψεις για την ανερ­γία, θα πούμε μόνο τα εξής:
-Η που προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του 2012 ήταν ότι η ανερ­γία το τρέ­χον έτος θα έφτα­νε το 17,1%.
Τα στοι­χεία της Στα­τι­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας λένε ότι η ανερ­γία το πρώτο τρί­μη­νο του 2012 ήταν 22,6%, το δεύ­τε­ρο τρί­μη­νο ήταν 23,6% και τον Ιού­λιο έφτα­σε το 25,1%. Και παρ’ όλα αυτά, ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του 2013 λέει ότι η ανερ­γία το 2012 θα είναι 22,4%!
Ο πρώην (υπη­ρε­σια­κός) υπουρ­γός Οι­κο­νο­μι­κών Γιώρ­γος Ζα­νιάς δή­λω­σε πρό­σφα­τα ότι η πραγ­μα­τι­κή ανερ­γία θα φτά­σει μέχρι το τέλος του έτους στο 30%.
Φυ­σι­κά, η αλή­θεια είναι πιο κοντά στη δή­λω­ση του Γ. Ζανιά, που συμ­φω­νεί και με τα πο­ρί­σμα­τα του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ. Μπο­ρεί λοι­πόν κα­νείς να φα­ντα­στεί πού θα φτά­σει η ανερ­γία το 2013, με νέα μέτρα 11 δισ. ευρώ… Στα επί­πε­δα της Με­σο­πο­λε­μι­κής Γερ­μα­νί­ας…

Απο­κρα­τι­κο­ποι­ή­σεις: 10 δισ. ευρώ το Με­σο­πρό­θε­σμο, 50 δισ. ευρώ το τρίτο μνη­μό­νιο!

Όμως, το μενού του Με­σο­πρό­θε­σμου έχει και απο­κρα­τι­κο­ποι­ή­σεις. Στα χαρ­τιά, μέχρι το 2016 θα πρέ­πει να υπάρ­ξουν έσοδα 9.515 δισ. ευρώ, κα­τα­νε­μη­μέ­να ως εξής:

- 2.586 εκατ. ευρώ το 2013:ΟΠΑΠ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΕΛΤΑ, ΛΑΡΚΟ, πε­ρι­φε­ρεια­κά αε­ρο­δρό­μια κ.λπ.
- 2.347 εκατ. ευρώ το 2014:Κρα­τι­κά Λα­χεία, ΕΥ­ΔΑΠ-ΕΥΑΘ, πα­ρα­χώ­ρη­ση Εγνα­τί­ας, Ελ­λη­νι­κό, «Ελ. Βε­νι­ζέ­λος», πε­ρι­φε­ρεια­κά αε­ρο­δρό­μια, το 17% της ΔΕΗ (που ση­μαί­νει ότι το Δη­μό­σιο χάνει το πλειο­ψη­φι­κό πα­κέ­το), μα­ρί­νες κ.λπ.
- 1.141 εκατ. ευρώ το 2015:από­δο­ση από τα προη­γού­με­να, «αξιο­ποί­η­ση» ακί­νη­της πε­ριου­σί­ας του Δη­μο­σί­ου.
-  3.441 εκατ. ευρώ το 2016:ακί­νη­τη πε­ριου­σία του Δη­μο­σί­ου, διά­θε­ση με­το­χών από ανα­κε­φα­λαιο­ποί­η­ση των τρα­πε­ζών.
Ωστό­σο, είδε ήδη το φως της δη­μο­σιό­τη­τας ένα άλλο πρό­γραμ­μα απο­κρα­τι­κο­ποι­ή­σε­ων, πολύ πιο θη­ριώ­δες, το οποίο πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στο υπό επε­ξερ­γα­σία τρίτο μνη­μό­νιο. Με βάση αυτό, τα έσοδα από απο­κρα­τι­κο­ποι­ή­σεις θα πρέ­πει να ανέλ­θουν σε 50 δισ. ευρώ μέχρι και το 2022, ισο­μοι­ρα­σμέ­να σχε­δόν ανά­με­σα στα έσοδα από το ξε­πού­λη­μα της ακί­νη­της δη­μό­σιας πε­ριου­σί­ας και τα έσοδα από το ξε­πού­λη­μα δη­μό­σιων επι­χει­ρή­σε­ων και δη­μό­σιων υπο­δο­μών (λι­μά­νια, αε­ρο­δρό­μια, μα­ρί­νες)!

Απο­λύ­σεις στο Δη­μό­σιο

Εν­νο­εί­ται ότι το Με­σο­πρό­θε­σμο πε­ρι­λαμ­βά­νει και απο­λύ­σεις δη­μο­σί­ων υπαλ­λή­λων. Βέ­βαια τα πράγ­μα­τα πα­ρου­σιά­ζο­νται σχε­τι­κά… ήπια: προ­βλέ­πε­ται ότι το 2012 θα απο­χω­ρή­σουν 29.622 δ.υ., το 2013 25.372 δ.υ., το 2014 24.654 δ.υ., το 2015 24.057 δ.υ., το2016 22.056 δ.υ.

Όμως στον εφαρ­μο­στι­κό νόμο που θα συ­νο­δεύ­ει το Με­σο­πρό­θε­σμο οι «απο­χω­ρή­σεις» γί­νο­νται απο­λύ­σεις και τα πράγ­μα­τα δεν είναι κα­θό­λου «ήπια»: Προ­βλέ­πε­ται η από­λυ­ση 5.000 ερ­γα­ζο­μέ­νων φέτος από  ορ­γα­νι­σμούς που κα­ταρ­γού­νται και ακόμη 20.000 το 2013 και άλλων τα επό­με­να χρό­νια μετά από «αξιο­λό­γη­ση», με στόχο 150.000 απο­χω­ρή­σεις έως το 2015. Ο τρό­πος από­λυ­σης θα είναι ένα νέο «πρό­τυ­πο εφε­δρεί­ας» στο οποίο θα εντα­χθούν για 12 μήνες.

Εφαρ­μο­στι­κός-«τέρας»

Θα συ­νο­δεύ­ει το νέο Με­σο­πρό­θε­σμο και θα κα­τα­τε­θεί τη Δευ­τέ­ρα στη Βουλή. Θα πε­ρι­λαμ­βά­νει τα εξει­δι­κευ­μέ­να μέτρα του Με­σο­πρό­θε­σμου, αλλά και δε­κά­δες δρά­σεις που εκ­κρε­μούν από το πρώτο και δεύ­τε­ρο μνη­μό­νιο, αλλά και κά­ποιες από το… τρίτο μνη­μό­νιο που έπε­ται!

Πε­ρι­λαμ­βά­νει το συμ­βι­βα­σμό με την τρόι­κα στα ερ­γα­σια­κά (πε­ρι­κο­πή απο­ζη­μιώ­σε­ων από­λυ­σης, κα­τάρ­γη­ση της εν­σω­μά­τω­σης του δώρου γάμου στο βα­σι­κό και της επε­κτα­σι­μό­τη­τας της Εθνι­κής Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης, πε­ριο­ρι­σμό από 12 σε  11 των υπο­χρε­ω­τι­κών ωρών ανά­παυ­σης), απο­σύν­δε­ση των ωρών ερ­γα­σί­ας στο λια­νε­μπό­ριο από το ωρά­ριο των κα­τα­στη­μά­των, μέτρα για την απε­λευ­θέ­ρω­ση των βα­σι­κών αγο­ρών προ­ϊ­ό­ντων και υπη­ρε­σιών, υπο­χρε­ω­τι­κή με­τα­φο­ρά του προ­σω­πι­κού (ορι­ζό­ντια και κά­θε­τα) στο πλαί­σιο της Γε­νι­κής Κυ­βέρ­νη­σης και από τη μια πε­ριο­χή στην άλλη κ.λπ.

Ποιος πλη­ρώ­νει ποιον;

Υπο­τί­θε­ται ότι χωρίς τα δα­νει­κά της τρόι­κας «δεν θα έχου­με να πλη­ρώ­σου­με μι­σθούς και συ­ντά­ξεις». Η αλή­θεια όμως είναι ότι μέχρι και το 2012 πλη­ρώ­να­με με τα δη­μό­σια έσοδα όχι μόνο μι­σθούς, συ­ντά­ξεις και λοι­πές ανά­γκες του Δη­μο­σί­ου, αλλά και το 90% των τόκων του χρέ­ους. Από το 2013 μά­λι­στα θα αρ­χί­σου­με να πλη­ρώ­νου­με το σύ­νο­λο των τόκων και κάτι πα­ρα­πά­νω.

Συ­γκε­κρι­μέ­να:
Το 2013 το έλ­λειμ­μα της Γε­νι­κής Κυ­βέρ­νη­σης (πε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου δη­λα­δή του ευ­ρύ­τε­ρου δη­μό­σιου τομέα) προ­βλέ­πε­ται ότι θα είναι 10.047 εκατ. ευρώ. Οι τόκοι προ­βλέ­πε­ται ότι θα είναι 10.189 εκατ. ευρώ – 150 εκατ. ευρώ πε­ρισ­σό­τε­ρο από το έλ­λειμ­μα! Αν λοι­πόν το Δη­μό­σιο δεν πλή­ρω­νε τό­κους στους το­κο­γλύ­φους, θα κά­λυ­πτε όλες τις ανά­γκες του με τα δη­μό­σια έσοδα!
-Από τη στιγ­μή που το έλ­λειμ­μα είναι έστω και λίγο μι­κρό­τε­ρο από τους τό­κους, αυτό ση­μαί­νει ότι το ελ­λη­νι­κό Δη­μό­σιο πλη­ρώ­νει με τα δη­μό­σια έσοδα το σύ­νο­λο των τόκων! Άρα πλη­ρώ­νου­με τους το­κο­γλύ­φους και δεν μας πλη­ρώ­νουν αυτοί.
-Τα έσοδα της Γε­νι­κής Κυ­βέρ­νη­σης το 2013 προ­βλέ­πε­ται ότι θ8α είναι 77.481 εκατ. ευρώ. Οι αμοι­βές προ­σω­πι­κού (μι­σθοί στον ευ­ρύ­τε­ρο δη­μό­σιο τομέα) θα είναι 16.028 εκατ. ευρώ. Οι κοι­νω­νι­κές με­τα­βι­βά­σεις (όπου πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται επι­χο­ρη­γή­σεις τα­μεί­ων, δα­πά­νες υγεί­ας, πρό­νοιας κ.λπ.), 40.606 εκατ. ευρώ. Σύ­νο­λο μι­σθοί και κοι­νω­νι­κές με­τα­βι­βά­σεις είναι 56.634 εκατ. ευρώ, δη­λα­δή το 73% των δη­μό­σιων εσό­δων. Οπότε έχου­με και τη μα­θη­μα­τι­κή από­δει­ξη ότι οι μι­σθοί και οι συ­ντά­ξεις πλη­ρώ­νο­νται από τα δη­μό­σια έσοδα και όχι από τα δα­νει­κά της τρόι­κας.

Ποιος δα­νεί­ζει;

Υπο­τί­θε­ται πά­ντως ότι τα δα­νει­κά, όπου κι αν πη­γαί­νουν, έρ­χο­νται από την τρόι­κα. Και αυτό όμως είναι απάτη! Με βάση τα στοι­χεία του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού για την κά­λυ­ψη των χρη­μα­το­δο­τι­κών ανα­γκών του 2013, ο μη­χα­νι­σμός στή­ρι­ξης θα δα­νεί­σει την Ελ­λά­δα με 26.071 εκατ. ευρώ. Όμως, άλλα 40.000 εκατ. ευρώ, δη­λα­δή πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρα από τα δα­νει­κά της τρόι­κας, θα δα­νει­στεί το ελ­λη­νι­κό Δη­μό­σιο με έντο­κα γραμ­μά­τια, 3μη­νης, 6μη­νης και 12μη­νης διάρ­κειας, για τα οποία πλη­ρώ­νει λη­στρι­κά επι­τό­κια 4,5% και πα­ρα­πά­νω. Η τρόι­κα κα­θη­λώ­νει το ελ­λη­νι­κό Δη­μό­σιο στη θέση του επί­λε­κτου θύ­μα­τος των το­κο­γλύ­φων ακόμη και τώρα που έχει βγει από τις αγο­ρές!

Πού πάνε τα λεφτά (τα 31,5 δισ. ευρώ – και όχι μόνο);

Πριν όμως φτά­σου­με στο 2013, ας δούμε πού θα πάνε τα λεφτά της δόσης των 31,5 δισ. ευρώ.
Έχου­με λοι­πόν και λέμε: 25 δισ. ευρώ θα πάνε απευ­θεί­ας στις τρά­πε­ζες, στο πλαί­σιο της ανα­κε­φα­λαιο­ποί­η­σής τους. Αυτό όμως δεν ση­μαί­νει ότι θα ανοί­ξουν οι κρου­νοί χρη­μα­το­δό­τη­σης της «πραγ­μα­τι­κής οι­κο­νο­μί­ας», καθώς αυτά τα 25 δισ. ευρώ θα κα­λύ­ψουν τις κε­φα­λαια­κές «τρύ­πες» των τρα­πε­ζών, οι οποί­ες έχουν αρ­νη­τι­κή θέση και με βάση την κεί­με­νη νο­μο­θε­σία για τις ανώ­νυ­μες εται­ρεί­ες θα έπρε­πε να τους αφαι­ρε­θεί η άδεια λει­τουρ­γί­ας!

Στη συ­νέ­χεια, 3,5 δισ. ευρώ θα πάνε για λη­ξι­πρό­θε­σμες οφει­λές (χρω­στού­με­να) του Δη­μο­σί­ου. Απο­μέ­νουν 3 δισ. ευρώ, που θα πάνε για να κα­λύ­ψουν το έλ­λειμ­μα. Μικρή λε­πτο­μέ­ρεια: χωρίς αυτά τα 3 δισ. ευρώ ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του 2012 θα έχει μια «τρύπα» (δη­λα­δή από­κλι­ση από τις προ­βλέ­ψεις) πε­ρί­που 3 δισ. ευρώ! Είναι φα­νε­ρό λοι­πόν ότι όχι μόνο δεν θα πάει τί­πο­τε για μι­σθούς και συ­ντά­ξεις από τη δόση των 31,5 δισ. ευρώ, αλλά θα κλεί­σει η «τρύπα» του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού.

Το πράγ­μα όμως δεν στα­μα­τά­ει εδώ. Ο συ­μπλη­ρω­μα­τι­κός προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του 2012 (το Φε­βρουά­ριο) προ­έ­βλε­πε ότι από τη δόση των 31,5 δισ. ευρώ θα δια­τε­θούν 6 δισ. ευρώ για λη­ξι­πρό­θε­σμες οφει­λές (αντί για 3 δισ. ευρώ που προ­βλέ­πει τώρα ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του 2013). Οι λη­ξι­πρό­θε­σμες οφει­λές του Δη­μο­σί­ου (φέσια προς πάσης φύ­σε­ως προ­μη­θευ­τές κ.λπ.) ήταν τον Αύ­γου­στο 7,9 δισ. ευρώ και συ­νε­χώς αυ­ξά­νο­νται. Με τα 3,5 δισ. που προ­βλέ­πε­ται ότι θα δια­τε­θούν (και άλλα 3,5 δισ. ευρώ το 2013), η λε­γό­με­νη κα­τά­στα­ση «ασφυ­ξί­ας» δεν αί­ρε­ται.

Συ­μπέ­ρα­σμα: Ούτε ευρώ για μι­σθούς και συ­ντά­ξεις, το συ­ντρι­πτι­κά με­γα­λύ­τε­ρο μέρος στις τρά­πε­ζες αλλά χωρίς όφε­λος για την «πραγ­μα­τι­κή οι­κο­νο­μία», και τα υπό­λοι­πα για την κά­λυ­ψη λη­ξι­πρό­θε­σμων οφει­λών και της «τρύ­πας» του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του 2012! Αυτά είναι τα «καλά» της δόσης των 31,5 δισ. ευρώ στο όνομα των οποί­ων η κυ­βέρ­νη­ση μας καλεί να θυ­σιά­σου­με τα πάντα!

Πλη­ρώ­νουν τους εαυ­τούς τους!

Πέρα από τα πα­ρα­πά­νω όμως, προ­έ­κυ­ψε εσχά­τως και ένα άλλο ζή­τη­μα: Το δεύ­τε­ρο μνη­μό­νιο προ­έ­βλε­πε τη δη­μιουρ­γία ει­δι­κού λο­γα­ρια­σμού στην Τρά­πε­ζα της Ελ­λά­δος, όπου θα πη­γαί­νουν τα δα­νει­κά της τρόι­κας αλλά και τμήμα των δη­μό­σιων εσό­δων, με απο­κλει­στι­κό σκοπό να απο­πλη­ρώ­νε­ται το χρέος. Αυτός ο λο­γα­ρια­σμός φτιά­χτη­κε και μέχρι πρό­σφα­τα προ­βλε­πό­ταν ότι θα έχει πρό­σβα­ση σε αυτόν και το ελ­λη­νι­κό υπουρ­γείο Οι­κο­νο­μι­κών. Όμως εδώ και ένα του­λά­χι­στον μήνα η τρόι­κα έχει θέσει την απαί­τη­ση ότι σε αυτόν το λο­γα­ρια­σμό δεν πρέ­πει να έχει πρό­σβα­ση το ελ­λη­νι­κό Δη­μό­σιο! Η τρόι­κα λέει, δη­λα­δή, ότι θα κα­τα­θέ­τει τα δα­νει­κά της, θα εν­θυ­λα­κώ­νει και μέρος των δη­μό­σιων εσό­δων και θα πλη­ρώ­νει μόνη της τους το­κο­γλύ­φους και τους προ­μη­θευ­τές του ελ­λη­νι­κού Δη­μο­σί­ου – προ­φα­νώς κατά προ­τε­ραιό­τη­τα τις ξένες εται­ρεί­ες, ιδιαί­τε­ρα γερ­μα­νι­κών και γαλ­λι­κών συμ­φε­ρό­ντων!

Και το­κο­γλύ­φοι και εκ­βια­στές και εκ­πρό­σω­ποι της κα­πι­τα­λι­στι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας χωρίς όρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου