Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

ΕΛ.ΑΣ. – Ελληνικός Χρυσός και η σκευωρία της δικογραφίας των Σκουριών
Της Μαρίας Καδόγλου* / rproject.gr

Υποχωρεί η Ελληνικός Χρυσός από την αρχική της πρόθεση να παίξει το ρόλο του κατηγόρου στη δίκη των 21 ατόμων που κατηγορούνται για τον εμπρησμό του εργοταξίου στις Σκουριές, το Φεβρουάριο του 2013.

Ενώ το 2013 η εται­ρεία είχε δη­λώ­σει πα­ρά­στα­ση πο­λι­τι­κής αγω­γής στη δίκη, στη σύ­ντο­μη δια­δι­κα­σία της Πέμ­πτης 9 Ιου­νί­ου όπου η υπό­θε­ση εκ­φω­νή­θη­κε για να ανα­βλη­θεί αμέ­σως λόγω απο­χής των δι­κη­γό­ρων, ως πο­λι­τι­κή αγωγή πα­ρου­σιά­στη­κε ένας συ­νερ­γα­ζό­με­νος με αυτήν ερ­γο­λά­βος. Τυ­πι­κά λοι­πόν, η συμ­με­το­χή της εται­ρεί­ας στη δια­δι­κα­σία θα πε­ριο­ρί­ζε­ται στα στε­λέ­χη και τους υπαλ­λή­λους της που θα κα­τα­θέ­σουν ως μάρ­τυ­ρες και στους δι­κη­γό­ρους που θα πα­ρέ­χει στους πο­λι­τι­κώς ενά­γο­ντες.

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα η Ελ­λη­νι­κός Χρυ­σός εμπλέ­κε­ται άμεσα σε αυτή τη δίκη διότι είχε ου­σια­στι­κό ρόλο στη σκευω­ρία που πλέ­χτη­κε με στόχο να φύ­γουν από τη μέση οι αντί­πα­λοι της «επέν­δυ­σης». Δια­βά­στε τι κα­ταγ­γέλ­λει επι­σή­μως, με δελ­τίο τύπου, δι­κη­γό­ρος που είχε ανα­λά­βει την υπό­θε­ση δύο εκ των κα­τη­γο­ρου­μέ­νων κα­τοί­κων (πηγή: vasilinos):

«Είναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ότι σε Αστυ­νο­μι­κό Τμήμα της πε­ριο­χής που υπά­γο­νται οι Σκου­ριές, την ημέρα των επει­σο­δί­ων στις 17-2-2013 συ­ντά­χθη­κε έκ­θε­ση αυ­το­ψί­ας μέσα στο Αστυ­νο­μι­κό Τμήμα από αστυ­νο­μι­κό (που πήγε μά­λι­στα με πο­λι­τι­κά ρούχα!) και υπε­γρά­φη από υπάλ­λη­λο της εται­ρεί­ας, και εντός της έκ­θε­σης αυ­το­ψί­ας έβα­λαν αντι­κεί­με­να ενο­χο­ποι­η­τι­κά, ως δήθεν ευ­ρε­θέ­ντα στον χώρο του ερ­γο­τα­ξί­ου την ημέρα του εμπρη­σμού, ενώ απε­δεί­χθη ότι τα αντι­κεί­με­να αυτά βρέ­θη­καν ένα μήνα πριν την ημέρα του εμπρη­σμού και μά­λι­στα σε άλλη το­πο­θε­σία, εκτός του χώρου του ερ­γο­τα­ξί­ου.»
 
Να το επα­να­λά­βου­με: την νύχτα του εμπρη­σμού, δεν πήγε αμέ­σως το Τμήμα Εγκλη­μα­τι­κών Ερευ­νών της Ασφά­λειας για να απο­κλεί­σει το χώρο και να συλ­λέ­ξει τα όποια αντι­κεί­με­να υπήρ­χαν εκεί, με την εν­δε­δειγ­μέ­νη νό­μι­μη δια­δι­κα­σία. Τα «πει­στή­ρια», τα αντι­κεί­με­να δη­λα­δή που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν για να ενο­χο­ποι­ή­σουν τους συ­να­γω­νι­στές μας, τα πα­ρέ­δω­σαν στην αστυ­νο­μία οι υπάλ­λη­λοι της εται­ρεί­ας, απε­δεί­χθη δε ότι είχαν πε­ρι­συλ­λε­γεί σε άλλο χρόνο και από άλλο ση­μείο, μα­κριά από το ερ­γο­τά­ξιο! 

Εξ’αι­τί­ας αυτών των πλα­στών «ενο­χο­ποι­η­τι­κών αντι­κει­μέ­νων», τέσ­σε­ρις άν­θρω­ποι μπή­καν στη φυ­λα­κή για έξι και τέσ­σε­ρις μήνες.

Ο ίδιος δι­κη­γό­ρος έχει κα­τα­θέ­σει μή­νυ­ση «κατά πα­ντός υπευ­θύ­νου ανα­κρι­τι­κού ορ­γά­νου και αστυ­νο­μι­κού μάρ­τυ­ρος κα­τη­γο­ρί­ας και κατά πα­ντός υπευ­θύ­νου ηθι­κού αυ­τουρ­γού ή συ­ναυ­τουρ­γού, για διε­ρεύ­νη­ση και από­δο­ση ποι­νι­κών ευ­θυ­νών και ακύ­ρω­ση της προ­α­να­κρι­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας και εξαί­ρε­ση των επί­ορ­κων αστυ­νο­μι­κών μαρ­τύ­ρων» ενώ­πιον της Ει­σαγ­γε­λί­ας Πλημ/κων Πο­λυ­γύ­ρου, με κοι­νο­ποί­η­ση στον Ει­σαγ­γε­λέα του Αρεί­ου Πάγου. Στη μή­νυ­ση αυτή κα­ταγ­γέλ­λο­νται με απο­δεί­ξεις ως επί­ορ­κοι και ψευ­δο­μάρ­τυ­ρες οι αστυ­νο­μι­κοί της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Θεσ­σα­λο­νί­κης που διε­νήρ­γη­σαν την προ­α­νά­κρι­ση και είναι οι κύ­ριοι μάρ­τυ­ρες κα­τη­γο­ρί­ας στην υπό­θε­ση των 21 που κα­τη­γο­ρού­νται για τον εμπρη­σμό στις Σκου­ριές (πηγή: vasilinos).

Στους αγω­νι­στές που μετά την ανα­βο­λή θα δι­κα­στούν τε­λι­κά στις 13 Μαρ­τί­ου 2017 έχουν απο­δο­θεί βα­ρύ­τα­τες κα­κουρ­γη­μα­τι­κές κα­τη­γο­ρί­ες, με πλέον εξορ­γι­στι­κή αυτήν της «εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης» (άρθρο 187 Π.Κ.). Επει­δή, κατά το άρθρο 187, η εγκλη­μα­τι­κή ορ­γά­νω­ση πρέ­πει να έχει “διαρ­κή δράση”, η δι­κο­γρα­φία συν­δέ­ει με πε­ρί­ερ­γο τρόπο όλες τις δια­δη­λώ­σεις κατά της εξό­ρυ­ξης και άλλα επει­σό­δια που έχουν γίνει στην πε­ριο­χή και στα οποία οι κά­τοι­κοι αντι­με­τώ­πι­σαν αστυ­νο­μι­κή κα­τα­στο­λή (π.χ. την Τσι­κνο­πέμ­πτη με την ει­σβο­λή των ΜΑΤ στην Ιε­ρισ­σό). Για τα πε­ρι­στα­τι­κά αυτά υπάρ­χουν σε εξέ­λι­ξη άλλες δι­κο­γρα­φί­ες, σε πολ­λές από τις οποί­ες οι κά­τοι­κοι έχουν ήδη αθω­ω­θεί, αλλά στο σκε­πτι­κό της δι­κο­γρα­φί­ας για τον εμπρη­σμό του ερ­γο­τα­ξί­ου χρη­σι­μο­ποιού­νται για να στοι­χειο­θε­τη­θεί πως ο,τι γι­νό­ταν στην πε­ριο­χή γί­νο­νταν στα πλαί­σια λει­τουρ­γί­ας και δρά­σης μιας εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης. Είναι φα­νε­ρό πως πρό­κει­ται για μια φρο­νη­μα­τι­κή δίκη, αφού όλοι όσοι αντι­στέ­κο­νται στην εξό­ρυ­ξη και συμ­με­τέ­χουν στις κι­νη­το­ποι­ή­σεις αντι­με­τω­πί­ζο­νται εκ προ­οι­μί­ου από τις δυ­νά­μεις ασφα­λεί­ας ως «εγκλη­μα­τι­κή ορ­γά­νω­ση».

Αξί­ζει να ση­μειω­θεί ότι η δι­κο­γρα­φία θε­ω­ρεί δε­δο­μέ­νο πως όλες οι δρα­στη­ριό­τη­τες της εται­ρεί­ας στις οποί­ες αντι­δρού­σαν οι κά­τοι­κοι ήταν απο­λύ­τως νό­μι­μες, ενώ αυτό δεν αλη­θεύ­ει σή­με­ρα και δεν αλή­θευε ούτε το 2013. Οι εγκα­τα­στά­σεις του ερ­γο­τα­ξί­ου των Σκου­ριών που κά­η­καν εκεί­νη τη νύχτα ήταν πα­ρά­νο­μες, σύμ­φω­να με την 1538/5.12.2012 «ΕΚ­ΘΕ­ΣΗ ΑΥ­ΤΟ­ΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ­ΒΟ­ΛΗ ΠΡΟ­ΣΤΙ­ΜΩΝ ΑΥ­ΘΑΙ­ΡΕ­ΤΩΝ ΚΑ­ΤΑ­ΣΚΕΥΩΝ» της Πο­λε­ο­δο­μί­ας και την με αρ. πρωτ. 1018/3/3256-β/27.10.2012 μή­νυ­ση του Α.Τ. Αρ­ναί­ας κατά της Ελ­λη­νι­κός Χρυ­σός για πα­ρά­νο­μες κα­τα­σκευ­ές. Επί­σης, με την 788/2012 από­φα­ση του Mο­νο­με­λούς Πλημ­με­λειο­δι­κεί­ου Χαλ­κι­δι­κής είχε ασκη­θεί ποι­νι­κή δίωξη στους νό­μι­μους εκ­προ­σώ­πους της Ελ­λη­νι­κός Χρυ­σός, για το κλεί­σι­μο δη­μό­σιων δα­σι­κών δρό­μων με συρ­μα­το­πλέγ­μα­τα και μπά­ρες.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι το πλή­θος των πα­ρα­βιά­σε­ων των δι­καιω­μά­των μαρ­τύ­ρων και υπό­πτων στη διάρ­κεια των ερευ­νών για τον εμπρη­σμό οδή­γη­σαν σε κα­ταγ­γε­λί­ες των δι­κη­γό­ρων για «συ­νταγ­μα­τι­κή εκτρο­πή» και για «νο­μι­κό Γκουα­ντά­να­μο». Οι ακραί­ες πρα­κτι­κές των Αστυ­νο­μι­κών Αρχών (νυ­χτε­ρι­νές έφο­δοι στα σπί­τια, ει­σβο­λή ΜΑΤ στην Ιε­ρισ­σό, απα­γω­γές κα­τοί­κων, πα­ρά­νο­μη λήψη DNA ακόμα και με τη βία κλπ) και η κα­τά­φω­ρη πα­ρα­βί­α­ση στοι­χειω­δών αν­θρω­πί­νων δι­καιω­μά­των προ­κά­λε­σαν την πα­ρέμ­βα­ση της Διε­θνούς Αμνη­στί­ας που ζή­τη­σε «έγκαι­ρη, αμε­ρό­λη­πτη και απο­τε­λε­σμα­τι­κή έρευ­να της συ­μπε­ρι­φο­ράς της αστυ­νο­μί­ας απέ­να­ντι στους κα­τοί­κους πόλης που αντι­τί­θε­ται στην εξό­ρυ­ξη χρυ­σού». 

Και για την πε­ρί­πτω­ση που κά­ποιος απο­ρεί για τον υπερ­βάλ­λο­ντα ζήλο που επέ­δει­ξαν τα αστυ­νο­μι­κά όρ­γα­να στην κα­τα­στο­λή των κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων κατά της εται­ρεί­ας και στην κα­τα­σκευή ενό­χων με χαλ­κευ­μέ­να στοι­χεία, μία απά­ντη­ση βρί­σκε­ται σί­γου­ρα στη δή­λω­ση του τότε Πρω­θυ­πουρ­γού Σα­μα­ρά «η επέν­δυ­ση θα γίνει, με κάθε κό­στος». Άλλη μία εξή­γη­ση μας δίνει η ίδια η Ελ­λη­νι­κός Χρυ­σός στο πε­ριο­δι­κό της «Με­ταλ­λευ­τι­κά Νέα», που είναι αναρ­τη­μέ­νο στην επί­ση­μη ιστο­σε­λί­δα της (τεύ­χος 7, σελ. 10):

«Στο πνεύ­μα της αντα­πο­δο­τι­κό­τη­τος (!) πα­ρέ­χει (η εται­ρεία) στα Σώ­μα­τα Ασφα­λεί­ας οι­κο­νο­μι­κή και υλι­κο­τε­χνι­κή υπο­στή­ριξη σε κάθε επί­πε­δο» 

Να το επα­να­λά­βου­με και αυτό γιατί είναι σο­βα­ρό: η αστυ­νο­μία παίρ­νει «χο­ρη­γί­ες» από την Ελ­λη­νι­κός Χρυ­σός. Στη δια­μά­χη που υπάρ­χει στη Χαλ­κι­δι­κή ανά­με­σα στην εται­ρεία που κα­τα­στρέ­φει και στους αν­θρώ­πους που αγω­νί­ζο­νται, η αστυ­νο­μία δεν είναι ο ου­δέ­τε­ρος διά­με­σος, δεν είναι το αμε­ρό­λη­πτο όρ­γα­νο του κρά­τους, είναι ένας ορ­γα­νι­σμός που χρη­μα­το­δο­τεί­ται από τη μία πλευ­ρά και ανα­πό­φευ­κτα αλ­λη­θω­ρί­ζει.

Στη Χαλ­κι­δι­κή η αστυ­νο­μία, με την «οι­κο­νο­μι­κή υπο­στή­ρι­ξη» της Ελ­λη­νι­κός Χρυ­σός, έχει πολ­λα­πλό ρόλο: προ­στα­τεύ­ει τις πα­ρα­νο­μί­ες της εται­ρεί­ας, κα­τα­στέλ­λει με βάρ­βα­ρο τρόπο τις δια­δη­λώ­σεις, μπου­κά­ρει με δα­κρυ­γό­να στα χωριά, διε­νερ­γεί τις προ­α­να­κρί­σεις και ανα­κρί­σεις, συ­ντάσ­σει τα κα­τη­γο­ρη­τή­ρια. Τέλος, οι αστυ­νο­μι­κοί υπάλ­λη­λοι της χο­ρη­γού­με­νης αστυ­νο­μί­ας είναι οι βα­σι­κοί μάρ­τυ­ρες κα­τη­γο­ρί­ας στις δίκες των κα­τοί­κων που αντι­δρούν στα έργα της εται­ρεί­ας-χο­ρη­γού. Και όπως με στοι­χεία κα­ταγ­γέλ­λε­ται, στην υπό­θε­ση των Σκου­ριών, ήδη από την προ­α­νά­κρι­ση, οι μάρ­τυ­ρες αυτοί έχουν κα­τα­θέ­σει ενόρ­κως ψεύδη.

Τώρα η Ελ­λη­νι­κός Χρυ­σός δια­κρι­τι­κά απο­σύ­ρε­ται από τη θέση της πο­λι­τι­κής αγω­γής και προ­σπα­θεί να το εκ­με­ταλ­λευ­τεί επι­κοι­νω­νια­κά: “ΑΞΙΕ­ΠΑΙ­ΝΗ & ΥΠΕΡ­ΒΑ­ΤΙ­ΚΗ Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΟΣ ΧΡΥ­ΣΟΣ Α.Ε. ΑΠΕ­ΝΑ­ΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ANTIGOLD ΣΤΟ ΠΛΑΙ­ΣΙΟ ΤΗΣ ΣΧΕ­ΤΙ­ΚΗΣ ΔΙΚΗΣ” γρά­φουν τα ιστο­λό­για …της ίδιας της εται­ρεί­ας. Η αλή­θεια είναι οτι σε αυτή τη δίκη που θα πάρει με­γά­λη δη­μο­σιό­τη­τα, με την το­πι­κή κοι­νω­νία στο εδώ­λιο, η Ελ­λη­νι­κός Χρυ­σός προ­σπα­θεί να απο­φύ­γει την ανά­δει­ξη της “ει­δι­κής” της σχέ­σης με τα σώ­μα­τα ασφα­λεί­ας που θα βρί­σκο­νται στη θέση των μαρ­τύ­ρων κα­τη­γο­ρί­ας. Γιατί τότε θα κα­ταρ­ρεύ­σει όλο το σχέ­διο ενο­χο­ποί­η­σης των συ­να­γω­νι­στών μας.

*Μέλος του Πα­ρα­τη­ρη­τη­ρί­ου Με­ταλ­λευ­τι­κών Δρα­στη­ριο­τή­των & της Επι­τρο­πής Αγώνα Θεσ­σα­λο­νί­κης ενά­ντια στην εξό­ρυ­ξη χρυ­σού

Ενώ το 2013 η εταιρεία είχε δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής στη δίκη, στη σύντομη διαδικασία της Πέμπτης 9 Ιουνίου όπου η υπόθεση εκφωνήθηκε για να αναβληθεί αμέσως λόγω αποχής των δικηγόρων, ως πολιτική αγωγή παρουσιάστηκε ένας συνεργαζόμενος με αυτήν εργολάβος. Τυπικά λοιπόν, η συμμετοχή της εταιρείας στη διαδικασία θα περιορίζεται στα στελέχη και τους υπαλλήλους της που θα καταθέσουν ως μάρτυρες και στους δικηγόρους που θα παρέχει στους πολιτικώς ενάγοντες.
Στην πραγματικότητα η Ελληνικός Χρυσός εμπλέκεται άμεσα σε αυτή τη δίκη διότι είχε ουσιαστικό ρόλο στη σκευωρία που πλέχτηκε με στόχο να φύγουν από τη μέση οι αντίπαλοι της «επένδυσης». Διαβάστε τι καταγγέλλει επισήμως, με δελτίο τύπου, δικηγόρος που είχε αναλάβει την υπόθεση δύο εκ των κατηγορουμένων κατοίκων (πηγή: vasilinos):
«Είναι χαρακτηριστικό ότι σε Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής που υπάγονται οι Σκουριές, την ημέρα των επεισοδίων στις 17-2-2013 συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα από αστυνομικό (που πήγε μάλιστα με πολιτικά ρούχα!) και υπεγράφη από υπάλληλο της εταιρείας, και εντός της έκθεσης αυτοψίας έβαλαν αντικείμενα ενοχοποιητικά, ως δήθεν ευρεθέντα στον χώρο του εργοταξίου την ημέρα του εμπρησμού, ενώ απεδείχθη ότι τα αντικείμενα αυτά βρέθηκαν ένα μήνα πριν την ημέρα του εμπρησμού και μάλιστα σε άλλη τοποθεσία, εκτός του χώρου του εργοταξίου.»
Να το επαναλάβουμε: την νύχτα του εμπρησμού, δεν πήγε αμέσως το Τμήμα Εγκληματικών Ερευνών της Ασφάλειας για να αποκλείσει το χώρο και να συλλέξει τα όποια αντικείμενα υπήρχαν εκεί, με την ενδεδειγμένη νόμιμη διαδικασία. Τα «πειστήρια», τα αντικείμενα δηλαδή που χρησιμοποιήθηκαν για να ενοχοποιήσουν τους συναγωνιστές μας, τα παρέδωσαν στην αστυνομία οι υπάλληλοι της εταιρείας, απεδείχθη δε ότι είχαν περισυλλεγεί σε άλλο χρόνο και από άλλο σημείο, μακριά από το εργοτάξιο!
Εξ’αιτίας αυτών των πλαστών «ενοχοποιητικών αντικειμένων», τέσσερις άνθρωποι μπήκαν στη φυλακή για έξι και τέσσερις μήνες.
Ο ίδιος δικηγόρος έχει καταθέσει μήνυση «κατά παντός υπευθύνου ανακριτικού οργάνου και αστυνομικού μάρτυρος κατηγορίας και κατά παντός υπευθύνου ηθικού αυτουργού ή συναυτουργού, για διερεύνηση και απόδοση ποινικών ευθυνών και ακύρωση της προανακριτικής διαδικασίας και εξαίρεση των επίορκων αστυνομικών μαρτύρων» ενώπιον της Εισαγγελίας Πλημ/κων Πολυγύρου, με κοινοποίηση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Στη μήνυση αυτή καταγγέλλονται με αποδείξεις ως επίορκοι και ψευδομάρτυρες οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης που διενήργησαν την προανάκριση και είναι οι κύριοι μάρτυρες κατηγορίας στην υπόθεση των 21 που κατηγορούνται για τον εμπρησμό στις Σκουριές (πηγή: vasilinos).
Στους αγωνιστές που μετά την αναβολή θα δικαστούν τελικά στις 13 Μαρτίου 2017 έχουν αποδοθεί βαρύτατες κακουργηματικές κατηγορίες, με πλέον εξοργιστική αυτήν της «εγκληματικής οργάνωσης» (άρθρο 187 Π.Κ.). Επειδή, κατά το άρθρο 187, η εγκληματική οργάνωση πρέπει να έχει “διαρκή δράση”, η δικογραφία συνδέει με περίεργο τρόπο όλες τις διαδηλώσεις κατά της εξόρυξης και άλλα επεισόδια που έχουν γίνει στην περιοχή και στα οποία οι κάτοικοι αντιμετώπισαν αστυνομική καταστολή (π.χ. την Τσικνοπέμπτη με την εισβολή των ΜΑΤ στην Ιερισσό). Για τα περιστατικά αυτά υπάρχουν σε εξέλιξη άλλες δικογραφίες, σε πολλές από τις οποίες οι κάτοικοι έχουν ήδη αθωωθεί, αλλά στο σκεπτικό της δικογραφίας για τον εμπρησμό του εργοταξίου χρησιμοποιούνται για να στοιχειοθετηθεί πως ο,τι γινόταν στην περιοχή γίνονταν στα πλαίσια λειτουργίας και δράσης μιας εγκληματικής οργάνωσης. Είναι φανερό πως πρόκειται για μια φρονηματική δίκη, αφού όλοι όσοι αντιστέκονται στην εξόρυξη και συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις αντιμετωπίζονται εκ προοιμίου από τις δυνάμεις ασφαλείας ως «εγκληματική οργάνωση».
Αξίζει να σημειωθεί ότι η δικογραφία θεωρεί δεδομένο πως όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας στις οποίες αντιδρούσαν οι κάτοικοι ήταν απολύτως νόμιμες, ενώ αυτό δεν αληθεύει σήμερα και δεν αλήθευε ούτε το 2013. Οι εγκαταστάσεις του εργοταξίου των Σκουριών που κάηκαν εκείνη τη νύχτα ήταν παράνομες, σύμφωνα με την 1538/5.12.2012 «ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» της Πολεοδομίας και την με αρ. πρωτ. 1018/3/3256-β/27.10.2012 μήνυση του Α.Τ. Αρναίας κατά της Ελληνικός Χρυσός για παράνομες κατασκευές. Επίσης, με την 788/2012 απόφαση του Mονομελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκιδικής είχε ασκηθεί ποινική δίωξη στους νόμιμους εκπροσώπους της Ελληνικός Χρυσός, για το κλείσιμο δημόσιων δασικών δρόμων με συρματοπλέγματα και μπάρες.
Υπενθυμίζουμε ότι το πλήθος των παραβιάσεων των δικαιωμάτων μαρτύρων και υπόπτων στη διάρκεια των ερευνών για τον εμπρησμό οδήγησαν σε καταγγελίες των δικηγόρων για «συνταγματική εκτροπή» και για «νομικό Γκουαντάναμο». Οι ακραίες πρακτικές των Αστυνομικών Αρχών (νυχτερινές έφοδοι στα σπίτια, εισβολή ΜΑΤ στην Ιερισσό, απαγωγές κατοίκων, παράνομη λήψη DNA ακόμα και με τη βία κλπ) και η κατάφωρη παραβίαση στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκάλεσαν την παρέμβαση της Διεθνούς Αμνηστίας που ζήτησε «έγκαιρη, αμερόληπτη και αποτελεσματική έρευνα της συμπεριφοράς της αστυνομίας απέναντι στους κατοίκους πόλης που αντιτίθεται στην εξόρυξη χρυσού».
Και για την περίπτωση που κάποιος απορεί για τον υπερβάλλοντα ζήλο που επέδειξαν τα αστυνομικά όργανα στην καταστολή των κινητοποιήσεων κατά της εταιρείας και στην κατασκευή ενόχων με χαλκευμένα στοιχεία, μία απάντηση βρίσκεται σίγουρα στη δήλωση του τότε Πρωθυπουργού Σαμαρά «η επένδυση θα γίνει, με κάθε κόστος». Άλλη μία εξήγηση μας δίνει η ίδια η Ελληνικός Χρυσός στο περιοδικό της «Μεταλλευτικά Νέα», που είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της (τεύχος 7, σελ. 10):
«Στο πνεύμα της ανταποδοτικότητος (!) παρέχει (η εταιρεία) στα Σώματα Ασφαλείας οικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη σε κάθε επίπεδο»
Να το επαναλάβουμε και αυτό γιατί είναι σοβαρό: η αστυνομία παίρνει «χορηγίες» από την Ελληνικός Χρυσός. Στη διαμάχη που υπάρχει στη Χαλκιδική ανάμεσα στην εταιρεία που καταστρέφει και στους ανθρώπους που αγωνίζονται, η αστυνομία δεν είναι ο ουδέτερος διάμεσος, δεν είναι το αμερόληπτο όργανο του κράτους, είναι ένας οργανισμός που χρηματοδοτείται από τη μία πλευρά και αναπόφευκτα αλληθωρίζει.
Στη Χαλκιδική η αστυνομία, με την «οικονομική υποστήριξη» της Ελληνικός Χρυσός, έχει πολλαπλό ρόλο: προστατεύει τις παρανομίες της εταιρείας, καταστέλλει με βάρβαρο τρόπο τις διαδηλώσεις, μπουκάρει με δακρυγόνα στα χωριά, διενεργεί τις προανακρίσεις και ανακρίσεις, συντάσσει τα κατηγορητήρια. Τέλος, οι αστυνομικοί υπάλληλοι της χορηγούμενης αστυνομίας είναι οι βασικοί μάρτυρες κατηγορίας στις δίκες των κατοίκων που αντιδρούν στα έργα της εταιρείας-χορηγού. Και όπως με στοιχεία καταγγέλλεται, στην υπόθεση των Σκουριών, ήδη από την προανάκριση, οι μάρτυρες αυτοί έχουν καταθέσει ενόρκως ψεύδη.
Τώρα η Ελληνικός Χρυσός διακριτικά αποσύρεται από τη θέση της πολιτικής αγωγής και προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά: “ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ & ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗ Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ANTIGOLD ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ” γράφουν τα ιστολόγια ...της ίδιας της εταιρείας. Η αλήθεια είναι οτι σε αυτή τη δίκη που θα πάρει μεγάλη δημοσιότητα, με την τοπική κοινωνία στο εδώλιο, η Ελληνικός Χρυσός προσπαθεί να αποφύγει την ανάδειξη της “ειδικής” της σχέσης με τα σώματα ασφαλείας που θα βρίσκονται στη θέση των μαρτύρων κατηγορίας. Γιατί τότε θα καταρρεύσει όλο το σχέδιο ενοχοποίησης των συναγωνιστών μας.
*Μέλος του Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων & της Επιτροπής Αγώνα Θεσσαλονίκης ενάντια στην εξόρυξη χρυσού
Πηγή : antigoldgr.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου